بازیابی دلار آمریکا پیش از گزارش PMI ادامه دارد - UNFXB