رشد دلار آمریکا پیش از داده های کلیدی ایالات متحده ادامه دارد - UNFXB