دلار آمریکا زیان ها را تثبیت می کند، CAD منتظر داده های بازار کار است - UNFXB