دلار آمریکا پیش از سخنرانی پاول، سودهای هفتگی را تثبیت کرد - UNFXB