توجه بازار به داده های تورم PCE ایالات متحده معطوف می شود - UNFXB