با توجه به مذاکرات آتی در مورد سقف بدهی ایالات متحده، بازارها با احتیاط عمل می کنند - UNFXB