بازارها به PMI و مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده نگاه می کنند - UNFXB