بازارها ناآرام می مانند زیرا تمرکز بر تصمیم گیری نرخ بانک مرکزی آمریکا تغییر می کند - UNFXB