بازارها همچنان متلاطم هستند زیرا سرمایه گذاران در انتظار کاتالیزور بعدی هستند - UNFXB