بازارها محتاطانه خوش بین هستند، دلار آمریکا به افزایش خود ادامه می دهد - UNFXB