در سینترا، قدرت های سنگین بانک مرکزی در مرکز توجه قرار دارند - UNFXB