تمرکز بر BoEتغییر می کند، دلار پس از داده های تورم تثبیت می شود - UNFXB