احساسات پیش از سخنرانی ECB، داده های ایالات متحده بهبود می یابد - UNFXB