ECB مجمع سالانه بانک های مرکزی آغاز می شود - UNFXB