شروع محتاطانه هفته، پیش از نظرسنجی وام فدرال رزرو - UNFXB