با تغییر تمرکز روی مذاکرات سقف بدهی، دلار آمریکا عقب نشینی می کند - UNFXB