تورم بالای بریتانیا از پوند استرلینگ حمایت می کند، همه توجه ها به سخنرانی پاول معطوف است - UNFXB