استرالیا پس از افزایش غیرمنتظره RBA بهبود یافت، دلار آمریکا کاهش یافت - UNFXB