بازارهای آسیا و اقیانوسیه از زمان کاهش اعتبارات آمریکا توسط Fitch  برای سرمایه‌گذاران نگران‌کننده شده‌اند. - UNFXB