10،000$ اعتبار برای حساب های سرمایه گذاری مشارکتی - UNFXB