استرالیا پس از افزایش غیرمنتظره RBA، به داده های تورم اتحادیه اروپا نگاه می کند - UNFXB