جفت های مهم همچنان در محدوده های شناخته شده در نوسان هستند - UNFXB